ÎNCHIDE
office@madalinamarin.ro

Arii de practică

Drept societar

Pentru a pune în aplicare un plan de afaceri pe care l-ați conceput, este important să obțineți răspunsurile care vă pot ajuta...

AFLĂ DETALII
Contracte și răspunderea civilă

Contractul este este cel mai important instrument juridic, având un impact semnificativ asupra vieții economice și sociale.

AFLĂ DETALII
Executare silită

Procedura executării silite, poate fi demarată, doar în baza unui titlu executoriu și doar la cererea creditorului.

AFLĂ DETALII
Recuperarea creanțelor

Procedurile privind modalitățile de recuperare a creanțelor, ocupă un loc important în activitatea desfășurată de Cabinetul nostru, întrucât...

AFLĂ DETALII
Dreptul muncii și al asigurărilor sociale

Relațiile de muncă pornesc, având la bază parteneriatul dintre angajator și salariații săi. Privite din această perspectivă este necesar...

AFLĂ DETALII
Insolvență

În materie de insolvență, funcție de etapa în care această procedură se află, precum și de calitatea părții, respectiv aceea de creditor, debitor...

AFLĂ DETALII
Contencios administrativ și fiscal. Achiziții publice.

Orice act emană de la autoritățile statului, fie că este administrativ sau nu, se bucură de principiul de drept al legalității sale.

AFLĂ DETALII
Servicii de imigrare

Pentru cetățenii din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European, șederea pe teritoriul României, precum și accesul pe piața...

AFLĂ DETALII
Dreptul familiei și succesiuni

Cuprinde raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege cu raporturile de familie...

AFLĂ DETALII

Drept societar

Pentru a pune în aplicare un plan de afaceri pe care l-ați conceput, este important să obțineți răspunsurile care vă pot ajuta să depășiți cu succes dificultățile apărute pe parcursul acestui demers.

De la momentul înființării și până la momentul lichidării, partea legală și partea financiar-contabilă, trebui asigurată de profesioniști. Cele două axe, constituie temeiul afacerii, prin prevenirea și evitarea situațiilor cu potențial conflictual ce pot apărea în relațiile comerciale și contractuale desfășurate cu partenerii dumneavoastră.

Cabinetul nostru este alături de mediul de afaceri prin servicii de consiliere și asistare în legătură cu înființarea, organizarea și funcționarea societății, dar și a raporturilor juridice dintre asociați, acționari și între aceștia și societate.

Furnizăm opinii legale și întocmim rapoarte de consultanță juridică privitoare la situațiile ce pot apărea în desfășurarea activității comerciale a societății.

Asistăm și reprezentăm societățile, asociațiile, fundațiile, precum și acționarii, administratorii, fondatorii sau asociații în fața instanțelor de judecată, a instituțiilor statului sau entităților de drept privat.

În raporturile societății cu Registrul Comerțului asigurăm:

 • Redactarea de acte constitutive pentru societăţile comerciale.
 • Redactarea statutelor fundațiilor și asociațiilor.
 • Îndeplinirea procedurilor legale privind constituirea, modificarea sau dizolvarea unei societăți comerciale.
 • Îndeplinirea procedurilor legale privind suspendarea activităţii unei societăţi sau reluarea acesteia.
 • Înregistrarea schimbării sediului social, deschiderea sau închiderea unui punct de lucru, a unei reprezentanţe, filiale sau sucursale a societății.
 • Asistenţă în cadrul procedurii de lichidare voluntară prin intermediul Oficiului Registrului Comerţului şi a dizolvării unei societăţi.
 • Asistenţă juridică în cadrul procedurii privind cesiunea sau preluarea de părţi sociale sau acțiuni în cadrul unei societăţi.
 • Redactarea deciziilor asociatului unic sau hotărâri ale adunării generale a asociaţilor.

În raporturile societății cu clienții și furnizorii, asigurăm:

 • Asistența la încheierea relațiilor contractuale cu partenerii de afaceri.
 • Redactarea de contracte adaptate specificului domeniului de activitate al societății și legislației în vigoare.
 • Verificarea și negocierea clauzelor contractelor încheiate cu furnizorii societății sau alți parteneri.
 • Verificarea solvabilității clienților și a identității reprezentantului lor legal.

Contracte și răspunderea civilă.

Contractul.

Contractul este este cel mai important instrument juridic, având un impact semnificativ asupra vieții economice și sociale.

În momentul în care luați decizia de a semna un contract, este recomandat să aveți întotdeauna alături un avocat, pentru a vă consilia și asista la încheierea acestuia, prin negocierea și prezentarea clauzelor, care să conducă la evitarea consecințelor negative în plan juridic raportat la patrimoniul dumneavoastră.

Este important să înțelegeți, anterior încheierii unui contract toate drepturile care decurg din acesta, precum și consecințele produse ca urmare a nerespectării prevederilor sale.

Multitudinea tipurilor de contracte, precum și problemele complexe pe care le generează în diferite materii, în planul răspunderii contractuale, al nulității și al cauzelor de încetare fac ca această arie de practică să ocupe un loc preponderent în cadrul serviciilor Cabinetului nostru.

Având în vedere că nicio activitate comercială sau raport juridic născut între două persoane fizice sau o persoană fizică și una juridică, nu comportă asemănări, credem ca nici contractele nu trebuie să fie tip, cu clauze prestabilite sau identice.

Din această perspectivă oferim clienților noștrii servicii personalizate privitoare la redactarea și revizuirea contractelor, în sensul adaptării lor la specificul activității desfășurate în vederea apărării intereselor comerciale.

În practică cele mai uzitate contracte pot fi:

 • Contractul de vânzare-cumpărare de bunuri și servicii, de distribuție, franciză, furnizare/aprovizionare.
 • Contractul de închiriere și comodat.
 • Contractul de mandat.
 • Contractul de antrepriză și subantrepriză.
 • Contractul de asociere în participaţiune;
 • Contractul de transport.
 • Contractul de împrumut, recunoaştere de datorii, concesionări, leasing.
 • Contractul de training si consultanţă.
 • Contractul de schimb şi contractul de agenţie.
 • Contractul de comision.
 • Contractul de marketing, media şi publicitate, sponsorizări, cercetare şi dezvoltare, transferuri de bunuri, transferuri de tehnologie, de finanţare.
 • Contractele comerciale internaţionale: contractul de barter, contractul de distribuţie exclusivă, contractul de consulting-engineering.

Răspunderea civilă.

Răspunderea civilă poate interveni în cazul neexecutării obligațiilor contractuale sau în cazul săvârșirii unei fapte ilicite extracontractuale.

Altfel spus, funcție de izvorul său, respectiv contractual sau extracontractual, vom putea fi în situația unei răspunderi civile contractuale sau răspunderi civile delictuale intervenită ca urmare a nesocotirii unei obligații legale.

În ambele cazuri de răspundere, obligația de a repara prejudiciul se naște ca rezultat al săvârșirii unui fapt ilicit prejudiciabil, care în cazul răspunderii delictuale este fapta ilicită în general, delictul civil, iar în cazul răspunderii contractuale este tocmai faptul neexecutării sau al executării necorespunzătoare a obligației asumate prin contract.

Un loc important în cadrul acestor tipuri de litigii, este ocupat în activitatea noastră, de cele în care instituțiile statului, în calitate de autorități contractante de bunuri sau servicii, declanșează mecanismul răspunderii civile contractuale, promovând acțiuni care au la bază prejudiciile reținute în sarcina lor, urmare a controlului de audit extern efectuat de Curtea de Conturi.

Pentru apărarea drepturilor ce decurg din antrenarea mecanismului răspunderii civile contractuale sau delictuale, experiența practică pe care o deținem prin gestionarea unui număr important de litigii, cu un grad de complexitate ridicat în această materie, poate fi pusă la dispoziția clienților noștrii prin:

 • Acordarea de consultații.
 • Formularea, redactarea și depunerea cererilor de chemare în judecată.
 • Formularea, redactarea si depunerea apărărilor necesare sub forma întâmpinării.
 • Asistare și reprezentare în toate fazele procesuale de fond, apel sau recurs.

Executare silită

Procedura executării silite, poate fi demarată, doar în baza unui titlu executoriu și doar la cererea creditorului.

Titlurile executorii pot fi reprezentate de:

 • hotărârile judecătorești.
 • înscrisurile notariale autentice.
 • instrumentele de plată folosite în relațiile comerciale ( biletul la ordin, cecul sau alte titluri de credit cum ar fi obligațiunile emise de către o societate pe acțiuni).
 • anumite tipuri de contracte cum sunt cele de vânzare-cumpărare, ipotecă, închiriere, leasing, credit/împrumut.

În situația în care debitorul refuză să își îndeplinească de bună voie obligația asumată printr-un titlu executoriu, venim în sprijinul clienților noștrii cu:

 • Formularea, redactarea și înregistrarea cererii de executare silită pe rolul executorului judecătoresc competent.
 • Menţinerea relaţiei cu executorul judecătoresc până la finalizarea procedurii de executare silită.
 • Formularea, redactarea și promovarea contestațiilor la executare sau a apărărilor necesare respingerii acestora, raportat la creanțele decurgând din titlurile executorii, precum și cu privire la acestea.
 • Formularea, redactarea și promovarea cererilor de suspendare și întoarcere a executării silite sau a apărărilor necesare respingerii acestora.
 • Asistarea și reprezentarea juridică în litigiile născute din procedurile de executare silită.

Recuperarea creanțelor.

Procedurile privind modalitățile de recuperare a creanțelor, ocupă un loc important în activitatea desfășurată de Cabinetul nostru, întrucât de soluţionarea acestei probleme depinde desfășurarea unei activități comerciale optime.

Lipsa încasării sumelor de bani la scadența convenită, poate conduce la blocarea activității, imposibilitatea folosirii acestora în susținerea îndeplinirii obiectului de activitate al unei societăți, obținerea de profit și asigurarea unui flux financiar continuu.

În procedurile de recuperare a creanțelor problemele întâmpinate, pot fi de natură legală sau convențională, prescripția, lipsa încheierii în forma scrisă a contractului, opoziția debitorului, fiind o parte dintre acestea.

În orice situație, care presupune necesitatea demarării unei proceduri de recuperare a creanțelor venim în sprijinul clienților noștrii asigurând servicii de:

Consultații juridice.

 • Analizarea creanței față de existența certă, lichidă și exigibilă a acesteia.
 • Profilul și solvabilitatea debitorului.
 • Evaluarea șanselor de recuperare.
 • Stabilirea strategiei de abordare și a modalității de recuperare.
 • Evaluarea costurilor.
 • Obținerea de informații cu privire la partenerii comerciali și bunurile deținute de către debitori, prin consultarea bazelor de date specifice.

Recuperarea creanţelor pe cale amiabilă și judiciară.

 • Redactarea şi transmiterea de notificări și somații de plată către debitori, precum şi contactarea ulterioară a acestora.
 • Negocierea și încheierea de tranzacții privind achitarea eşalonată a debitelor restante și urmărirea respectării acestora, până la recuperarea integrală a creanţei.
 • Formularea, redactarea şi depunerea acţiunilor judiciare împotriva debitorilor, în vederea recuperării creanţelor datorate de către aceştia urmând procedura de drept comun, procedura specială a ordonanței de plată sau cererii de valoare redusă.
 • Reprezentarea şi asistarea în faţa instanţei de judecată competente, în toate fazele procesuale de fond, apel și recurs.

Dreptul muncii și al asigurărilor sociale.

Relațiile de muncă pornesc, având la bază parteneriatul dintre angajator și salariații săi. Privite din această perspectivă este necesar a fi reglementate de la bun început, în mod corect și transparent pentru a permite o dezvoltarea economică armonioasă pe termen lung.

În relația cu angajații societății, Cabinetul nostru pune la dispoziție consiliere și asistență privitoare la:

 • Procedura de angajare.
 • Contractul individual de muncă.
 • Regulamentul de ordine interioară.
 • Fișa postului.
 • Sănătatea și securitatea în muncă (protecția muncii).
 • Reglementarea drepturilor salariale.
 • Contribuțiile sociale obligatorii datorate de către angajator.
 • Răspunderea disciplinară și patrimonială a salariatului.
 • Suspendarea contractului individual de muncă.
 • Încetarea contractului individual de muncă.
 • Facilități acordate angajatorului de către stat privind angajarea anumitor categorii de persoane.

Asigurăm asistență juridică și reprezentare angajatorilor și salariațiilor în litigiile izvorâte din executarea contractului individual sau colectiv de muncă, răspunderea pentru prejudiciul material și moral cauzat prin discriminare.

Totodată, oferim consultanță juridică în cadrul procedurilor de negociere individuală și colectivă, privind stingerea conflictelor dintre angajatori și salariați, precum și în procedurile de concediere și reorganizare individuală sau colectivă.

În materia asigurărilor sociale, venim în sprijinul clienților noștrii persoane juridice prin acordarea de consultații, asistare și reprezentare în litigiile legate de recuperarea de la Casele Teritoriale de Sănatate a sumelor achitate salariaților, cu titlu de indemnizații de concedii medicale.

Insolvență

În materie de insolvență, funcție de etapa în care această procedură se află, precum și de calitatea părții, respectiv aceea de creditor, debitor sau intervenient, natura drepturilor și obligațiilor este diferită, sens în care serviciile Cabinetului nostru sunt adaptate la aceste elemente.

Asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii de insolvență, reorganizare judiciară sau faliment, poate fi asigurată în toate cazurile la solicitarea clienților, funcție de complexitatea cauzei și elementele concrete ale acesteia, pe care le vom analiza împreună.

Serviciile oferite de către Cabinetul nostru nu sunt limitate la cele prezentate, având în vedere că materia insolvenței comportă situații complexe.


Pentru creditori.

Dacă în urma analizării solvabilității debitorului se constată că nu există nicio posibilitate reală de recuperare a creanţei datorată prin proceduri judiciare având ca finalitate executarea silită a acestuia, va putea fi formulată o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, în condițiile prevăzute de Legea nr. 85/2014.

De asemenea, în măsura în care împotriva vreunuia dintre debitorii societăţii creditoare, a fost deja deschisă procedura insolvenţei, fie de către un alt creditor, fie de către însuși debitor, va fi necesară formularea unei cereri de înscriere la masa credală.

Raportat la cele două situații în care se poate afla un creditor, serviciile juridice pot include, formularea, redactarea și depunerea:

 • Cererii de deschidere a procedurii insolvenței.
 • Cererii de înscriere la masa credală a debitorului.
 • Contestației la tabelul creanţelor societăţii debitoare.
 • Contestației împotriva actelor efectuate de către administratorul judiciar/lichidator, dacă acestea sunt contrare intereselor creditorului sau nu au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale.

În cazul procedurii de insolvență urmată de reorganizarea judiciară a debitorului sau falimentul acestuia, putem formula:

 • Contestație împotriva planului de reorganizare propus de către debitor.
 • Cerere de înscriere a creanței la masa credală a debitorului pentru creanțele născute în perioada procedurii de reorganizare judiciară și neachitate până la data deschiderii procedurii de faliment.
 • Contestații împotriva cererii de deschidere sau închidere a procedurii de faliment.

Pe parcursul desfășurării procedurii, poate fi asigurată reprezentarea și asistarea la adunările creditorilor, convocate de către administratorul/ lichidatorul judiciar al debitorului, exprimarea votului față de ordinea de zi stabilită, precum și supravegherea:

 • respectării de către debitor a planului de reorganizare aprobat de către judecătorul sindic în cadrul procedurii de reorganizare.
 • activității administratorului/lichidatorului judiciar privind distribuirea sumelor, conform planului de reorganizare, sau rezultate din valorificarea activelor/recuperarea creanţelor societăţii debitoare, în cadrul procedurii de faliment/lichidare judiciară.

Pentru debitori.

Dacă patrimoniul societății dumneavoastră se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata creanțelor certe, lichide și exigibile, peste valoarea prag de 40.000 lei, respectiv acestea nu vă mai permit acoperirea cheltuielilor curente ale societăţii, plata la scadenţă a serviciilor sau mărfurilor livrate de către furnizori ori a sumelor datorate cu titlu de taxe şi impozite către bugetul de stat sau cel local, este necesară declanșarea procedurii de insolvență.

Este de menționat că debitorul aflat în stare de insolvență are obligația de a se adresa instanței competente în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență cu o cerere pentru a fi supus dispozițiilor reglementate de Legea nr. 85/2014.

Față de o astfel de situație, raportat la datele financiare ale societăţii precum și la posibilitatea sau imposibilitatea de redresare a activității economice, insolvența va putea fi declanșată sub forma reorganizării judiciare sau falimentului.

Reorganizare judiciară, este necesar să aibă la bază un plan ce va fi supus aprobării prin vot, adunării creditorilor societății dumneavoastră și încuviințăt ulterior de către instanță.

Procedura reorganizării judiciare poate avea loc în situaţia în care există venituri ce urmează a fi încasate de către societate din contracte comerciale aflate în curs de derulare sau care urmează a fi încheiate, din facturi fiscale emise, aport de capital către societate sau alte surse care pot asigura în viitor un echilibru în raport cu cheltuielile.

Lichidare judiciară, poate interveni în situaţia în care cheltuielile pe termen mediu şi lung ale societăţii depăşesc veniturile acesteia, lipsind în acelaşi timp o perspectivă reală de redresare a activităţii prin una din modalităţile de mai sus.

În situația existenței unei stări de insolvabilitate pentru debitor, serviciile juridice ale Cabinetului nostru pot include:

 • Formularea, redactarea și depunerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei însoțită de documentele necesare conform dispozițiilor prevăzute de Legea 85/2014.
 • Asistarea și reprezentarea juridică în cadrul procedurii de insolvenţă.
 • Asistarea și reprezentarea juridică în relaţia cu administratorul/lichidatorul judiciar.
 • Asistarea și reprezentarea juridică în relaţia cu creditorii persoane fizice, juridice, instituții bancare sau instituţii ale statului.
 • Formularea, redactarea și depunerea oricăror documente necesare pe parcursul desfășurării procedurii de insolvenţă, întâmpinări la contestaţiile formulate de către creditori la tabelul creanţelor, precizări, note scrise, răspunsuri la solicitările administratorului/lichidatorului judiciar sau ale judecătorului sindic până la momentul închiderii procedurii.

Totodată, putem apăra interesele comerciale ale debitorului persoană juridică în situația în care a fost formulată de către un creditor o cerere de deschiderea a procedurii de insolvenţă.

În acest sens, vom redacta contestaţia la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, vom asista și reprezenta juridic debitorul în faţa instanţei de judecată, în toate fazele procesuale ce presupun judecarea fondului și apelului, precum și oricăror cereri necesare evitării deschiderii procedurii de insolvenţă.

Contencios administrativ și fiscal. Achiziții publice.

Orice act emană de la autoritățile statului, fie că este administrativ sau nu, se bucură de principiul de drept al legalității sale.

În realitate, lucrurile nu stau tot timpul astfel fie că este vorba de acte unilaterale de putere, fie de contracte, acestea constituie de multe ori sursa unor litigii specifice cu autoritățile administrației publice locale și centrale.

Pentru problemele juridice legate de contenciosul administrativ, Cabinetul nostru vă asigură:

 • Consultanţă juridică în raportul cu autorităţile publice centrale şi cele locale.
 • Formularea, redactarea și înregistrarea plângerilor prealabile în fața autorităților pentru îndeplinirea procedurilor obligatorii.
 • Consultanţă privind formularea, redactarea şi înaintarea oricăror cereri către autorităţile publice centrale şi cele locale, precum şi reprezentarea şi asistarea juridică în raporturile cu acestea.
 • Formularea, redactarea și susținerea cererilor întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţei de contencios administrativ în toate fazele procesuale, din cadrul litigiilor având ca obiect anularea unor acte administrative nelegale, precum și acordarea de despăgubiri.

În domeniul fiscal, asigurăm consultanță juridică, asistare și reprezentare în litigiile privitoare la anularea deciziilor de impunere și a contestării actelor de executare silită efectuate de organele fiscale, aspectele juridice cu privire la impozite, modalitatea deductibilității acestora, regimul fiscal al TVA-ului, accize, inspecția fiscală, contenciosul fiscal, fiscalitatea muncii.

Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor legale de achiziții publice, contestații și căi de atac, precum și cu privire la încheierea și executarea contractelor, inclusiv răspunderea contractuală pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor.

Servicii imigrare

Pentru cetățenii din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European, șederea pe teritoriul României, precum și accesul pe piața muncii, este supusă unor condiții speciale.

Șederea pe teritoriul României, poate fi solicitată pentru muncă, desfășurarea de activități comerciale, profesionale, religioase, de cercetare științifică, studii, voluntariat, tratament medical sau orice alte situații justificate.

Astfel șederea implică parcurgerea unei proceduri de obținere a documentelor specifice, funcție de scopul, care stă la baza sa.

Pentru întocmirea documentației necesară, Cabinetul nostru vă pune la dispoziție servicii de redactare, consultanță, asistare și reprezentare în fața autorităților competente pentru:

 • Obținerea avizului de angajare.
 • Obținerea permisului de ședere temporară sau permanentă.
 • Reînoirea și prelungirea permisului de ședere.
 • Reîntregirea familiei.
 • Consultanță juridică pentru obținerea cetățeniei române.
 • Asistență juridică generală privind problemele legate de imigrare.

Dreptul familiei și succesiuni

Cuprinde raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege cu raporturile de familie, respectiv cele aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație (de exemplu, un copil și mama sau tatăl său) sau prin căsătorie.

În dreptul familiei este abordată căsătoria, divorțul, adopția copiilor și chestiuni referitoare la răspunderea părintească, încredințarea copiilor sau dreptul de vizită.

Legat de acestea, serviciile juridice oferite de Cabinetul nostru cuprind consultanță, asistare și reprezentare în litigii privind:

 • Desfacerea căsătoriei sau anularea acesteia.
 • Încredințarea minorilor.
 • Exercitarea autorității părintești.
 • Stabilirea obligației de întreținere.
 • Stabilirea, modificarea programului de vizitare al minorului.
 • Stabilirea filiației.
 • Recunoașterea copilului.
 • Instituirea curatelei.
 • Numirea tutorelui.
 • Partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

În materia succesiunilor ne puteți consulta privitor la:

 • Dezbaterea moștenirii, stabilirea moștenitorilor, cote și masă succesorală.
 • Acțiuni pentru anulare certificatului de moștenitor.
 • Litigii testamentare.
 • Partaj succesoral.