ÎNCHIDE
office@madalinamarin.ro

Blog

Executarea silită.

Probleme legate de competența instanței în cazul titlurilor executorii care prevăd obligații în sarcina mai multor debitori cu domicilii sau sedii diferite.

 

Ce se întâmplă în situația în care se obține un titlu executoriu , iar obligațiile în cadrul acestuia revin mai multor debitori care au domicilii sau sedii diferite?

Care este instanța competentă teritorială în acest caz, să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite, dar a contestației la executare?

Răspunsul la aceste întrebări, prezenta o importanță deosebită, în contextul în care pe calea contestației la executare poate fi obținută anularea încheierii prin care să admită încuviințare a executării silite, dacă aceasta a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale.

Altfel spus, dacă instanța are grijă de a încuviințat executarea silită nu a fost competentă teritorial, executarea silită poate înceta ca efect al anulării încheierii de admitere a acesteia.

Ca regulă generală, atunci când există un singur debitor, instanța de executare competentă teritorial, este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz sediul acestuia.

În concret, dacă domiciliul sau sediul debitorului este în Oradea, la momentul sesizării organului de executare, instanța de executare competentă este Judecătoria Oradea.

Dacă încuviințarea executării silite a fost dispusă de Judecătoria de sectorului 1 sau orice altă instanță, aceasta poate fi anulată.

În vederea stabilirii domiciliului sau sediului debitorului, un rol important îl are executorul judecătoresc, care deține obligația legală de a avea un rol activ pentru aflarea datelor actualizate.

Ce se întâmplă însă, în situația în care un creditor în cadrul aceleiași proceduri execuționale urmărește mai mulți debitori care au domicilii sau sedii diferite?

Privitor la competența teritorială în cazul cererii de încuviințare a executării silite cu mai mulți debitori, aceasta a fost pusă în discuție, într-un caz în care executorul  a solicitat încuviințarea titlului executoriu reprezentat de un bilet la ordin, emis de o societate comercială cu sediul în județul Prahova și, avalizat în nume propriu de către o persoană fizică cu domiciliul în județul Ialomița.

În raport de situația de mai sus, Judecătoria Slobozia sesizată cu cererea de încuviințare a executării silite a dispus admiterea acesteia doar față de debitorul persoană fizică, dispunând disjungerea capătului de cerere având ca obiect încuviințarea executării silite cu privire la debitorul persoană juridică și crearea unui nou dosar.

În dosarul astfel creat, prin aceeași încheiere a fost admisă excepția necompetenței teritoriale, invocată din oficiu, și drept consecință s-a dispus trimiterea cauzei Judecătoriei Ploiești spre competentă soluționare.

Învestită prin declinare, Judecătoria Ploiești a admis excepția necompetenței, invocată din oficiu și a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Slobozia, fiind constatat ivit conflictul negativ și dispusă înaintarea dosarului Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea soluționării conflictului de competență.

Prin Decizia nr. 591 din data de 22 februarie 2018 pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect conflict negativ de competență, aceasta a hotărât că în ipoteza unui titlu executoriu vizând o pluralitate de debitori, executarea silită demarată în temeiul acestuia se încuviințează, de judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul oricăruia dintre debitorii principali.

Astfel, dacă, în cazul chestiunii privitoare la competența teritorială a instanței de încuviințare a executării silite, lucrurile au fost clarificate de practică, în cazul contestației la executare opiniile au fost divergente.

Chestiunea, care a dat naștere acestora a fost reprezentată de situația privind stabilirea competenței teritoriale de soluționare a contestației la executare formulate de unul dintre debitorii care figurează în titlul executoriu, în ipoteza în care instanța de la domiciliul debitorului care formulează contestația este o altă instanță decât cea care a încuviințat executarea silită.

În practică, față de chestiunea pusă în discuție, respectiv dacă  în cazul încuviinţării executării silite de instanţa de executare, competenţa acesteia poate fi reevaluată în funcţie de domiciliul, sediul debitorului care a formulat contestaţia la executare, în situația în care este pus în executare un titlu în care figurează mai mulţi debitori obligaţi în solidar ( împreună ), având domicilii sau sedii diferite, au existat două orientări jurisprudențiale.

Într-o primă orientare, instanțele confruntate cu o astfel de problemă, au apreciat faptul că instanţei de la domiciliul, sediul debitorului, ca instanţă de executare, îi revine competenţa de soluţionare a contestaţiilor la executare, chiar dacă o altă instanţă a încuviinţat executarea silită.

În cadrul celei de-a doua orientări, s-a apreciat că soluţionarea contestaţiei la executare intră în competenţa instanţei care a încuviinţat executarea silită.

Argumentele acestei opinii s-au raportat la faptul că scopul urmărit prin dispozițiile legale prevăzute în materia executării silite este acela de a se asigura, în principiu, unicitatea instanţei de executare, eliminându-se astfel procedurile paralele, ce pot conduce la pronunțarea unor hotărâri judecătorești contradictorii față de aceeiași chestiune.

Pluralitatea de debitori în faza executării silite reiese, de regulă, din conținutul înscrisului care constituie titlu executoriu, potrivit dispozițiilor legale.

Astfel, este posibil ca prin aceeași cerere de executare silită și în cadrul aceleiași proceduri execuționale creditorul să urmărească mai mulți debitori în situația în care debitorii sunt obligați divizibil (pentru recuperarea de la fiecare a părții de creanță pe care o datorează) sau solidar (prin urmărirea tuturor debitorilor concomitent).

Există astfel posibilitatea existenței mai multor debitori în cadrul aceleiași proceduri execuționale câtă vreme actele de executare silită urmează să fie efectuate distinct pentru fiecare debitor urmărit. Executarea urmează a fi efectuată separat pentru fiecare debitor în parte, patrimoniul fiecărui debitor fiind supus în mod separat formelor de urmărire prevăzute de lege.

Legat de această situație, unele instanțe au apreciat că cererile având ca obiect contestaţie la executare sunt de competenţa instanţei de la domiciliul sau sediul debitorului - ca instanţă de executare -, neavând relevanţă că o altă judecătorie a încuviinţat executarea silită. În schimb, alte instanțe au considerat că asemenea cereri sunt de competenţa instanţei care a încuviinţat executarea silită.

Opiniile divergente ale instanțelor, au fost tranșate de curând prin pronunțarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție, a Deciziei nr. 20/2021 privind examinarea recursului în interesul legii ce a format obiectul Dosarului nr. 1.696/1/2021.

Prin Decizia anterior menționată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus admiterea recursului în interesul legii formulat de colegiul de conducere al aceleiași instanțe, stabilind că  instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu.

Față de cele de mai sus, este de menționat că în materia contestației la executare există și derogări. Acestea pot privi situația urmăririi silite a imobilelor sau cea legată de lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu.

În cazul urmăririi silite a imobilelor contestația la executare poate fi introdusă și la judecătoria de la locul situării imobilului, dacă imobilul se află în circumscripția altei curți de apel decât cea în care se află instanța de executare.

În cazul contestației privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, aceasta poate fi introdusă la instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută.

Trecând peste problemele procedurale legate de competența instanței, care pot apărea în cadrul unei executări silite, un alt aspect important de menționat, este cel legat de termenul de introducere al contestației la executare. Acesta, cu caracter general este de 15 zile de la data când:

1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă.

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.

Aici, ar fi de menționat că în cazul popririi pe salariu, pensie sau alte venituri, termenul de contestare a executării silite se va calcula fie de la momentul la care banca a comunicat instituirea popririi, fie de la momentul la care au fost primite actele de la executor prin poștă.

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Astfel, este nevoie de cunoaștere și atenție la termenul și condițiile de formulare a unei contestații la executare.

Având în vedere, faptul că rolul activ al judecătorului în faza încuviințării silite este redus de către legiuitor, în sensul în care acesta nu poate invoca din oficiu neregularitățile privind prescripția, cesiunea creanței sau alte aspecte ce țin de legalitatea acestei proceduri, este foarte important ca atunci când vă confruntați cu o executare silită să aveți alături un avocat.

Încuviințarea executării și contestația etape importantă în cadrul procedurii de executare silită , de aceea dacă sunt creditor și de a obține un titlu executoriu sau vă confruntați cu o executare silită, nu puteți scrie pe adresa  office@madalinamarin.ro   sau contacta telefonic la 0721 239 228.

În aceste vremuri incerte, reușim doar împreună!